شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...

نمونه چيدمان يک خط کمپرسور اسکرو به پيوست مي باشد .

ارسال در تاريخ 1392/10/21
تهويه کمپرسور خانه به سه طريق امکان پذير است که اولين روش آن روش تهويه طبيعي مي باشد .

ارسال در تاريخ 1392/10/21
دومين روش از تهويه هواي کمپرسور خانه استفاده از فن مي باشد .

ارسال در تاريخ 1392/10/21
سومين روش و شايد بهترين روش تهويه کمپرسور خانه اين روش مي باشد .

ارسال در تاريخ 1392/10/21
در هنگامي که کمپرسور خانه طراحي مي گردد بايد موارد زير  رعايت گردد.

ارسال در تاريخ 1392/10/21
کمپرسور هاي اسکرو که از انواع کمپرسور هاي جابجايي مثبت هستند جايگاه خاصي را در صنعت دارند.

ارسال در تاريخ 1392/10/21
فونداسيون مناسب جهت  کمپرسور ها

ارسال در تاريخ 1392/10/21
کمپرسور هاي اسکرو در انواع مختلف و جهت گاز هاي مختلف ساخته مي شود .

ارسال در تاريخ 1392/10/21
وضعيت شير هاي مختلف کمپرسور اسکرو در زمان بي باري يا استارت اوليه

ارسال در تاريخ 1392/10/21
وضعيت شير هاي مختلف کمپرسور اسکرو در زمان کارکرد

ارسال در تاريخ 1392/10/21
کنترل دما در کمپرسور هاي اسکرو بسيار حياتي مي باشد و اپراتور بايد ديد درستي نسبت به آن داشته باشد .

ارسال در تاريخ 1392/10/21

  از صفحه : 2 تا 2  1 - 2 -