شرکت اطلس کمپرسور کارا
دست نوشته های ...
لوله کشی هوای فشرده
  • سیستم لوله کشی باید جوری طراحی گردد که افت فشار بیشتر از 1.5 درصد فشار ماکزیمم کمپرسور نباشد
  • طول لوله کشی به صورت حدودی 40% جهت اتصالات افزایش یابد.
  • می توان از جداول یا نموگرام های پیوست استفاده نمود .ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 01:36- 1398/3/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :