وضعیت شیر های مختلف کمپرسور اسکرو در زمان بی باری یا استارت اولیه
در هنگام بی باری یا استارت اولیه وضعیت شیر های کمپرسور به صورت زیر و فایل پیوست خواهد بود :

الف : شیر برقی نصب بر آنلودر: بسته

ب : دریچه آنلودر : بسته

ج : شیر کمترین فشار : بسته

د : سوراخ آنلودر :در حال مکش هوا

* فشار سیستم در حدود 1.5 اتمسفر خواهد بود
ارسال نظر ...
لطفا نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 19:30- 1398/1/2
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :