:: راه حل های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی_ کمپرسورها در صنایع بالا دستی و پایین دستی و همچنین در انتقال استفاده می شوند.

براساس کاربرد می توان این کمپرسورها را به 6 دسته تقسیم نمود :

1-Flash gas compressors  

در صنایع نفت و گاز هنگامی که هیدرو کربن مایع از فشار بالا به فشار پایین تر می رسد مقداری از آن بخار می شود که توسط این کمپرسورها جمع آوری می شوند این نوع کمپرسورها معمولاً دبی پایین و فشار بالا نیاز دارند و کمپرسورهای رفت و برگشتی گزینه خوبی برای آن هستند.

2-Gas lift compressors  

در صنایعoff shore یکی از روشهای بهره برداری از چاههای نفتی استفاده از  gas lift  می باشد که با تزریق گاز چگالی مایع هیدروکربن کم شده و در آن تشکیل می شود که هر دو آنها بر بهره برداری راحت آن کمک می کند.

3- Reinjection  compressors  

تزریق گاز طبیعی برای افزایش و یا نگهداشتن تولید نفت به کار می روند. این نوع کمپرسورها باید فشارهایی بالاتر از psig10.000 داشته باشند.همچنین این نوع کمپرسورها برای ذخیرسازی زیرزمینی گازهای طبیعی نیز استفاده می شود. این کمپرسورها معمولاً در توان های بالا ساخته  می شوند.

4-Booster compressors  

عبور گاز در لوله ها  باعث افت فشار در آن ها می شود. این کمپرسورها برای جبران افت فشار حاصله استفاده می شوند. انتخاب این کمپرسورها شامل بررسی اقتصادی چرخه اقتصادی کمپرسور و تعداد ایستگاه های افزایش فشار می باشد. بیشتر این کمپرسورها از نوع کمپرسور سانتریفیوژ و باراننده توربین گازی می باشند، هر چند در قدیم کمپرسورها رفت و برگشتی نیز استفاده می شده است . این کمپرسورها نسبت فشار کم و دبی  دارند.

5-Vapor  recovery compressors  

این کمپرسورها برای جمع آوری گاز از تانک ها و تجهیزات فشار ضعیف استفاده می شوند. معمولاً گازهای جمع آوری این کمپرسورها به دیگر کمپرسورها جهت فشارهای بالاتر ارسال می شود. فشار پایین مکشی ، نسبت فشار بالا و دبی های  کم از مشخصات این کمپرسورها می باشد.

6- Casing head compressore  

این نوع کمپرسورها به همراه پمپ های مستغرق استفاده شده و گازهای جدا شده از مایع را هدایت می کند. این نوع کمپرسورها نیز مانند نوع قبل گاز را به انواع دیگر کمپرسورها جهت فشارهای بالاتر هدایت می کند     (Flash gas.lift gas or booster compressors)  لازم به ذکر است انواع کمپرسورها ی رفت و برگشتی ، سانتریفیوژ و اسکرو بدون روغن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می شود.