تامین ابزار دقیق از شرکت Wika شامل :

تجهیزات سنجش و کنترل سطح

لول سوئیچ

لول گیج

تجهیزات سنجش و کنترل جریان

فلو سوئیچ

تجهیزات سنجش و کنترل فشار

 ترانسمیتر فشار

سوئیچ فشار

 گیج فشار

 تجهیزات سنجش و کنترل دما

ترانسمیتر دما

ترموکوپل

 ترمومتر صنعتی

 ترموول

 سنسور ابزار دقیق

 تجهیزات کالیبراسیون ابزار دقیقتامین ابزار دقیق از شرکت yokogawa شامل :

تجهیزات سنجش و کنترل جریان

تجهیزات سنجش و کنترل فشار

ترانسمیتر فشار

تجهیزات سنجش و کنترل دما

ترانسمیتر دما

ترموکوپل

ترمومتر صنعتی

ترموول

پی ال سی

دی سی اس

آنالایزر

آنالایزر گاز

آنالایزر گازهای اگزوز


گروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده ابزار دقیق از شرکت Testo شامل  :

دیتا لاگر 

آنالایزر

آنالایزر گاز

آنالایزر گازهای اگزوز

تجهیزات کالیبراسیون ابزار دقیق

تجهیزات بازرسی فنی

گروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده ابزار دقیق از شرکت Honeywell شامل  :

تجهیزات سنجش و کنترل سطح

لول ترانسمیتر

لول سوئیچ 

تجهیزات سنجش و کنترل جریان

 فلومتر 

تجهیزات سنجش و کنترل فشار 

ترانسمیتر فشار

گیج فشار

تجهیزات سنجش و کنترل دما 

ترانسمیتر دما 

ترموکوپل

ترمومتر صنعتی 

ترموول
گروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده ابزار دقیق از شرکت Endress hauser  شامل  :

تجهیزات سنجش و کنترل سطح

لول ترانسمیتر

تجهیزات سنجش و کنترل جریان

فلو سوئیچ

فلومتر

تجهیزات سنجش و کنترل فشار

ترانسمیتر فشار 

گیج فشار

تجهیزات سنجش و کنترل دما

ترانسمیتر دما

ترمومتر صنعتی


گروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده ابزار دقیق از شرکت ABB  شامل  :


شیر کنترلی 

تجهیزات سنجش و کنترل سطح

لول ترانسمیتر 

تجهیزات سنجش و کنترل جریان

فلومتر

 تجهیزات سنجش و کنترل فشار 

گیج فشار 

تجهیزات سنجش و کنترل دما 

ترانسمیتر دما 

اسکادا 

دی سی اس 

دیتا لاگر 

آنالایزر

آنالایزر گاز 

آنالایزر گازهای اگزوز 

ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیگروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده ابزار دقیق از شرکت Indumart   شامل  :

رکوردر

کالیبراتور

سوئیچ

شیر کنترل

کنترلر

نمایشگر

ترانسمیتر

گیج
گروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده ابزار دقیق از شرکت Siemens  شامل  :


تجهیزات سنجش و کنترل سطح 

لول ترانسمیتر 

لول سوئیچ 

تجهیزات سنجش و کنترل جریان 

فلومتر

تجهیزات سنجش و کنترل فشار 

ترانسمیتر فشار 

گیج فشار

تجهیزات سنجش و کنترل دما

ترانسمیتر دما 

ترموکوپل 

ترمومتر صنعتی 

ترموول 

اسکادا 

پی ال سی 

دی سی اس

دتکتور 

آنالایزر 

آنالایزر گاز 

آنالایزر گازهای اگزوز 

سیستم کنترل و مانیتورینگ آتش و گاز
گروه صنعتی اطلس کارا تامین کننده ابزار دقیق از شرکت Tyko  شامل :

دتکتور

دتکتور دود

سیستم کنترل و مانیتورینگ آتش و گاز