با توجه به اینکه اکثر مشکلات و خرابی کمپرسور ها و تجهیزات هوای فشرده ، از طراحی اشتباه اولیه می باشد ، شما می توانید این مهم را به متخصصان و مهندسین مجرب شرکت اطلس کمپرسور کارا بسپارید .

برخی از خدمات شرکت اطلس کمپرسور کارا در طراحی کمپرسور خانه و خطوط هوای فشرده به شرح زیر است

1- طراحی چیدمان کمپرسور ها و تجهیزات هوای فشرده 
2- طراحی لوله کشی کمپرسور ها و تجهیزات هوای فشرده 
3- طراحی کابل کشی کمپرسور ها و تجهیزات هوای فشرده 
4- طراحی سیستم تهویه کمپرسور خانه
5- طراحی فونداسیون کمپرسور ها و تجهیزات هوای فشرده 
6- ارایه نقشه های مهندسی کمپرسور ها و تجهیزات هوای فشرده