شرکت FOXBORO که از زیر مجموعه های شرکت SCHNEIDER ELECTRIC می باشد بیش از 100 سال تامین کننده بسیار مطمئن در خصوص تامین transmitter می باشد

از محصولات Transmitter ترانسمیتر های این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :
  • Pressure and Differential Pressure 
  • Flow — DP Primary Elements (Integral and Compact Orifice)
  •  Flow — In-Line Flow Meters (Coriolis, Vortex, Mag Flow)
  • Temperature and Humidity
  • Liquid Level, Density, or Interface