هند بوک افزایش بازدهی کمپرسور خانه


هندبوک کاربردی کمپرسورها Compressed air compendium شرکت Boge


هندبوک کاربردی  کمپرسورها شرکت اطلس کوپکو Atlas copco


هند بوک کاربردی کمپرسورها شرکت کایزر KAESER


آموزش تئوری کمپرسورها شرکت باور  Bauer


هندبوک کمپرسور ها نوشته Paul C. Hanlon


هندبوک پدیده Surge و STALL در کمپرسورهای سانتریفیوژ