من یک کمپرسور دارم ، اما " دبی کمپرسور" را نمی دانم . لطفا برای محاسبه ی آن مرا راهنمایی کنید.


پاسخ :                                                                                                                    

کافی است کمپرسور خود را به یک مخزن با ظرفیت معلوم ( مثلا 1000 لیتر ) متصل کنید و مراحل زیر را انجام دهید :

1-    شیر خروجی مخزن را ببندید .

2-    فشار اولیه ی مخزن را بخوانید .   ( P1 )

3-    کمپرسور را روشن کنید  تا به  فشار max  (مثلا 10bar ) کمپرسور برسد . (P2  )

4-    مدت زمانی که طول می کشد تا فشار مخزن از  P1 به P2  برسد . ( t )

5-    محاسبه اختلاف فشار (  DP = P2 – P1  )

6-    قرار دادن اطلاعات به دست آمده در فرمول زیر :

                        (lit/min) QT  = 

می خواهم " دبی مصرفی " خط هوای فشرده ی کارخانه ام را محاسبه کنم و ابزار خاصی در اختیار ندارم !!!


پاسخ :

کافی است طبق مراحل و فرمول های زیر عمل کنید :

1-    مصرف کننده ها روشن و خط از هوا خالی گردد .

2-    شیر خروجی مخزن را ببندید .

3-    کمپرسور را روشن نموده ، مخزن را تا فشار max ( مثلا bar 10 ) پر کنید . ( P1 )

4-    کمپرسور را خاموش کنید .

5-    اکنون مصرف کننده ها را خاموش کنید و شیر خروجی مخزن را باز نمایید تا مخزن و خط هم فشار گردند.

6-    فشار تعادل را بخوانید . ( P2 )

7-    محاسبه اختلاف فشار (  DP = P1 – P2  )

8-    حجم خط شما از رابطه ی زیر به دست می آید :

                        (lit)  V  = 

9-    حجم کل نیز از رابطه ی زیر محاسبه می گردد :

                 حجم مخزن (Vt  )  +  حجم خط (Vl )  =  (VT )  حجم کل

10- کمپرسور را روشن نموده ، مخزن را تا فشار max  پر کنید .

11-  کمپرسور خاموش گردد.

12- تمام مصرف کننده ها را برای یک مدت زمان خاص روشن نموده  و شیر مخزن را باز کنید تا مخزن و خط به فشار تعادل برسند .

13- مدت زمانی را که طول می کشد تا فشار از max  به فشار تعادل برسد ، اندازه بگیرید . (t   )

14-  دبی مصرفی کل ، از رابطه ی زیر به دست می آید :

                        (lit/min) QT  = 



می خواهم " دبی مصرفی " خط هوای فشرده ی کارخانه ام را محاسبه کنم و ابزار خاصی در اختیار ندارم !!!