هنگامی که در مورد نیتروژن ساز و اکسیژن ساز صحبت می کنیم شرکت Noxerior با مدل های NITROSWING و OXYSWING از یکه تازان این عرصه محسوب می شود .
این شرکت دردهه هفتم قرن پیش تاسیس گردید و از سال 2016 جزو گروه Novair محسوب می گردد .
مشخصات فنی 2 مدل محبوب ژنراتور اکسیژن و نیروژن در ادامه ذکر می گردد :

Technical Performance - OXYSWING® Modular PSA Oxygen Generators

Feed Air Pressure = 7,0 bar(g) / 100 psig

OXYSWING®
PSA 
Generator
Oxygen Production Flow
Nm³/h/(scfh)
Length
mm/(inch)
Width
mm/(inch)
Height
mm/(inch)
Weight
kg/(lbs)
90 vol. % 93 vol. % 95 vol. %
OS-8 2,6
101
2,6
98
2,5
96
560
22
735
29
1.674
66
280
674
OS-16 5,3
204
5,2
200
5,1
197
560
22
1.000
40
1.674
66
435
1.008
OS-24 8,0
308
7,8
301
7,6
293
560
22
1.270
50
1.674
66
590
1.342
OS-32 10,6
409
10,3
397
10,1
389
560
22
1.540
61
1.674
66
745
1.675
OS-40 13,1
505
12,8
493
12,5
482
560
22
1.805
71
1.674
66
900
2.010
OS-48 15,6
601
15,1
582
14,9
574
560
22
2.075
82
1.674
66
1.055
2.344

Oxygen Discharge Pressure =    6,0 bar(g) / 87 psig
Oxygen Dew Point =        -60 °C / -76 F at atmospheric pressure

Technical Performance - NITROSWING® Modular PSA Nitrogen Generators

 Feed Air Pressure =    7,0 bar(g) / 100 psig

NITROSWING®
PSA
Generator

Nitrogen Production Flow
Nm³/h

99,999%

99,99%

99,9%

99,5%

99,0%

98,0%

97,0%

NS-7

2,2

3,5

5,7

8,3

10,0

12,2

13,1

NS-14

4,4

7,0

11,4

16,5

19,8

24,3

26,1

NS-21

6,6

10,5

17,0

24,6

29,6

36,3

39,0

NS-28

8,7

13,9

22,5

32,7

39,3

48,1

51,8

NS-37

10,9

17,3

28,1

40,7

48,9

59,9

64,5

NS-42

13,0

20,7

34,5

48,6

58,4

71,5

77,0

NS-49

15,1

24,3

38,9

56,4

67,8

83,1

89,4

NS-56

17,2

27,7

44,3

64,2

77,1

94,5

101,7

NS-74

21,8

34,7

56,1

81,3

97,7

119,8

128,9

NS-84

26,0

41,4

69,0

97,1

116,7

143,1

154,0

NS-98

30,2

48,7

77,8

112,8

135,6

166,2

178,8

NS-112

34,3

55,4

88,5

128,3

154,2

189,0

203,4

Nitrogen Discharge Pressure = 6,0 bar(g) / 87 psig
Nitrogen Dew Point = < -40 °C / -40 F at atmospheric pressure